Skip to content

Fysiokivan palvelut

Fysioterapia

Fysioterapian tarkoituksena on edistää, parantaa tai ylläpitää alentunutta toimintakykyä kuntoutujan omista lähtökohdista kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä tukitoimet kuten teippaus ja apuvälineneuvonta yhteistyössä Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa.

Voit tulla fysioterapiaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kiputilan vuoksi, leikkauksen tai tapaturman jälkeiseen kuntoutukseen, ennaltaehkäisevästi tai vaikka iän tuomien muutosten ongelmia pohtiessasi. Vastaanotolta löytyy laaja valikoima erilaisia terapiavälineitä, jotka mahdollistavat monipuolisen kuntoutuksen. Vaihtoehtoisesti voimme sopia tapaamisen esim. paikkakunnan kuntosalille tai kotiin.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia keskittyy pääasiassa keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista aiheutuvien liikkumisen ja toimintakyvyn haasteiden kuntouttamiseen. Tällaisia voivat olla mm. aivo- ja selkäydinvammat, aivoverenkiertohäiriöt, MS-tauti, Parkinson, lihassairaudet ja harvinaiset neurologiset sairaudet.

Neurologisessa fysioterapiassa korostuu erityisesti kehon sensomotorisen toiminnan merkitys. Oirekuvana saattavat olla esimerkiksi lihasten liiallista jäykkyyttä, nivelten liikerajoituksia, lihasheikkoutta, tuntopuutoksia, kipua ja koko kehon ja liikkeiden hahmottamisen häiriöitä. Tällaiset oireet vaikeuttavat liikkumista ja muuttavat/vähentävät kehosta tulevaa aistitietoa. Minulla on apuna mm. Bobath-lähestymistapa, joka perustuu tutkimiseen, kliiniseen päättelyyn ja terapiataitoihin, jotta kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä toimijuus mahdollistuisi ja monipuolistuisi.

Allasterapia

Allasterapia on monipuolinen terapiamuoto. Vesi tarjoaa keholle sekä kannattelua että vastusta. Vesi tuo 40 % lisätehoja verrattuna liikkumiseen maalla, keventää liikkeitä, tekee suorituksen vaivattomaksi ja usein vähentää kipua. Veden puristus koostaa ja kannattelee koko kehoa, lisää kehotietoisuutta ja jäsentää sen seurauksena ihmistä itseään ja koko omaa toimintaa. Veden noste kannattelee ihmistä. Esim. 70 kg painaa vedessä vain 6-7 kg. Noste mahdollistaa juoksemisen tai hyppimisen niille, jotka eivät siihen kuivalla maalla kykene. Vesi myös vastustaa liikettä – tehoja voidaan lisätä liikenopeutta lisäämällä jopa 9-kertaiseksi.

Vedessä pystyy harjoittamaan fyysistä kuntoa monipuolisesti, harjoittamaan perusliikkumista tai vaikkapa lajinomaista liikettä/taitoa turvallisesti ja ilman kipuja. Veden lukuisat sensoriset ärsykkeet vaimentavat kipuärsykkeitä, jolloin kiputuntemus vaimenee. On tärkeää voida olla ilman kipua vaikka vain hetki. Vedessä oleminen ja liikkuminen nostaa verenpainetta ja laskee pulssia. Vesi on turvallista esim. sydänsairaille tuntemuksia kuunnellen. Veden liike ja paine aikaansaavat imunestekierron tehostumisen, verenkierron ja aineenvaihdunnan lisääntymisen (tulee pissahätä) -> vesi rentouttaa ja auttaa palautumaan nopeammin, kuin kuivalla maalla. Ennen allasharjoittelua käymme yhdessä tutustumassa allastiloihin ja olen mukana tarpeen mukaan kaikissa vaiheissa.

Akupunktio / Dry needling

Dry needling -hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa sijaitsevia triggerpisteitä. DN- hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Tyypillisiä hoidettavia alueita ovat ylä- ja alaraajat, niska-hartiaseutu, selkä ja esim. lonkan alueen kivut. Hoitomuoto soveltuu erinomaisesti myös urheilijoille. DN-hoidon triggerpisteet ovat herkkiä tai kipeitä pisteitä lihaksessa, jotka tuntuvat pinnallisissa lihaksissa kireinä juosteina tai ”hernemäisinä” pisteinä. Triggerpisteet aktivoituvat esim. toistuvasta rasituksesta, stressistä tai kohonneesta verenpaineesta. Myös kroonisesta kivusta kärsiville kehittyy triggerpisteitä. Heijastekipu on tyypillistä näille pisteille, joka tarkoittaa, että hoidettava piste voi sijaita yllättävän kaukana varsinaisesta kipualueesta. Kun hoidetaan nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita, neulotetaan pinnallisemmin.

DN-hoidossa etsitään sormin tunnustelemalla kipeä lihasjuoste ja triggerpiste johon neula laitetaan. Neulalla voidaan tehdä dynaamista eli edestakaista liikettä, jolloin herkistyminen vähentyy ja lopulta poistuu kokonaan. Tällöin paikallinen kipu ja heijastekipu häviää ja käsitellyn lihaksen toiminta palautuu. Kysy rohkeasti DN-hoidosta! Akupunktiossa hoidetaan kipualueita kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Siellä hoito etenee tarkasti meridiaanien eli energiakanavien mukaan reseptipistein. Ko. hoitoa olen antanut jo vuodesta 1998.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, mutta samalla toimintatapa, jossa lähtökohtana työskentelylle on kehon ja mielen muodostama erottamaton kokonaisuus. Tavoitteena on löytää yhdessä kuntoutujan kanssa tarkoituksenmukaisia säätelykeinoja omaan vireystilaan, jaksamiseen, tunnereaktioihin, kipuun, stressireaktioon tai jännittämiseen. Psykofyysisessä fysioterapiassa ihminen ohjataan liikkumis- ja kehokokemuksen äärelle. Stressaavassa elämäntilanteessa keho usein viestittää ”hälytystilaa”, johon on vaikea vastata ja reagoida omaa toimintakykyä tukevasti. Yritämme yhdessä kuntoutujan kanssa löytää kehon toimintaa tukevia toimintamalleja kuunnellen näitä viestejä ja auttaen kehoa antamaan niille tilaa olla ja mennä. Keinoina voi olla lempeä liiketyöskentely, hengitys-, kehotietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoitteet tai pehmytkudoskäsittelyt.

Kehollisen työskentelyn tukena voidaan käyttää keskustelua tuomaan kehokokemusta tietoiselle tasolle. Kehotietoisuuden lisääntyessä kuntoutujan ymmärrys omista reagointi-, toiminta- ja olemisen tavoista kasvaa, mikä avaa mahdollisuuden itselle tarkoituksenmukaisemman toiminnan valintaan. Psykofyysiseen fysioterapiaan ohjaudutaan usein toimintakykyä hankaloittavien oireiden vuoksi, kuten stressitilan, ahdistuneisuuden, hengityksen ahtauden, jännittyneisyyden tai kroonisen kivun ollessa haittana arjessa

Voimaharjoittelu

Lihasvoimaharjoittelu on todellista terveysliikuntaa! Se on turvallinen liikuntamuoto ja sopii aloitettavaksi iästä tai alhaisesta fyysisestä kunnosta huolimatta. Ohjaan oikean tekniikan turvallisesti ja teemme sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman. Voimaharjoittelu vahvistaa merkittävästi lihaksia ja luustoa, lisää aineenvaihduntaa auttaen esim. painonhallinnassa. Se voimaannuttaa ja energisoi ja tuo lisäpotkua elämään. Tutkimuksissa on havaittu alhaisen lihasvoiman lisäävän ennenaikaista kuoleman riskiä selvästi etenkin iäkkäillä, mutta myös nuorilla.

Voimaharjoittelu aktivoi myös aivoterveyttä parantaen useita kognition osa-alueita. Lihasvoimaharjoittelu tukee terveyttä ja esimerkiksi neurologisten sairauksien puhjetessa tai pahentuessa tarvitaan käyttöön kaikki hermostollinen kapasiteetti. Erityisen hyvää aivojumppaa on jalkojen isojen lihasryhmien käyttö reiluilla painoilla. Tulen mielelläni kaveriksesi saadaksesi voimaharjoittelu alkuun. Olen kouluttautunut PhysioTraineriksi ja ravintovalmentajaksi. Minulle tutut ohjaustilat ovat Kemin uimahallin kuntosali ja KemiGym Asemakadulla. Sopimuksen mukaan voimme treenata muuallakin.

Kelan kuntoutus

Fysiokiva kuuluu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoajiin yksilöfysioterapian ja allasterapian osalta vuosina 2023 ja 2024 (sekä optiovuodet 2025 ja 2026) Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion alueilla. Olen ollut Kelan fysioterapiapalveluntuottajana jo lähes 25 vuotta.

Jos jokin sairaus tai vamma rajoittaa huomattavasti jaksamistasi arjessa, työssä- tai koulussakäyntiä, asiointia, harrastuksia, lapsen hoitoa jne. voit saada apua haasteisiisi Kelan kautta. Toimintakykyrajoite on avainsana ja tärkeä perustelun ja tarkastelun kohde. Sairauksia, joissa usein on tällaisia rajoitteita ovat mm. MS-sairaus, Parkinson, aivoverenkiertohäiriöt, reumasairaudet, harvinaiset neurologiset sairaudet tai vaikkapa mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöt. Myöntämisedellytyksiin liittyy vähintään vuoden kestänyt sairaudesta tai vammasta johtuva suoritus- ja osallistumisrajoite. Kuntoutusta myönnetään alle 65-vuotiaille, jotka eivät ole julkisessa laitoshoidossa.